REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Tinuta ta de mire Viggo” 24-26.03.2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“Tinuta ta de mire Viggo”

24-26.03.2023 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator, reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati: 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR

  • Organizatorul Concursului “Tinuta ta de mire Viggo” (denumita in cele ce urmează „Concursul”) este VIGGO RETAIL SRL, cu sediul social in Bd-ul Lascar Catargiu nr.2, camera 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/12248/2015, avand Cod Unic de Inregistrare RO35097861, avand cont bancar deschis la Banca Transilvania, IBAN (Ron): RO82BTRLRONCRT0320424101, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”, reprezentata prin Dl. Ionut Marin in calitate de administrator
  • Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul. 1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului https://viggo-tailoring.com/ precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului si in standul Viggo de la Targul de nunti Mariage Fest din 24-26.03.23 (Palatul Parlamentului, Bucuresti), fiind disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului. 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfasura intre 24.03.2023 ora 12.00 si 26.03.2023 ora 15.00 in standul Viggo de la Targul de nunti Mariage Fest din Palatul Parlamentului, Bucuresti

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MEMBRII JURIULUI

3.1. Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetatenie romana indiferent ca au domiciliul in Romania sau nu, vizitatori ai standului Viggo, cu varsta mai mare de 18 ani, cu exceptia angajatilor si a rudelor de gradul I ale organizatorilor.

3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfasura conform punctului 2.1.

4.2. Inscrierea la concurs se va face intre 24.03.2023 ora 12.00 si 26.03.2023 ora 14.50 in standul Viggo de la Targul de nunti Mariage Fest din Palatul Parlamentului, Bucuresti.

4.3. Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa completeze cu datele de contact un talon de participare la tombola ce va fi introdus in urna concursului.

4.4. Fiecare participant are dreptul sa se inscrie o singura data la tombola. 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

5.1. Tragerea la sorti se va desfasura pe 26.03.2023 ora 15.00 in prezenta unei comisii formate din 3 persoane: 2 persoane din echipa Organizatorului concursului si o persoana din partea organizatorului Targului de nunti Mariage Fest Bucuresti. Comisia de extragere va nominaliza un membru care va efectua extragerea aleatorie a talonului castigator si a doua taloane de rezerva. Organizatorul va utiliza taloanele rezerva in cazul in care castigatorii, in ordinea extragerii, nu indeplineasc conditiile de validare sau nu raspund apelurilor in vederea acordarii premiului.

5.2. Castigatorul va fi anuntat in momentul extragerii si ulterior pe website-ul https://viggo-tailoring.com/. Prin participarea la Concurs participantii isi dau acordul expres ca Organizatorul sa foloseasca datele personale in scopul indeplinirii obligatiei de a face public castigatorul. Astfel numele și prenumele celui desemnat castigator va fi publicat pe site-ul oficial https://viggo-tailoring.com/.

5.3. Castigatorul va fi contactat telefonic in maxim 24 de ore de la extragere in vederea livrarii premiului castigat. Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa raspunda la apel in maxim 48 de ore de cand a fost contactat. Acolo unde va fi cazul, castigatorii de rezerva vor fi desemnati in ordinea clasificarii lor, respectandu-se aceeasi procedura de validare

5.4. In cadrul Concursului „Tinuta ta de mire Viggo” Organizatorul ofera ca premiu un voucher in valoare de 3000 lei, valabil pentru achizitia de articole de ceremonie Viggo la pret intreg.

5.5. Castigatorul nu poate pretinde contravaloarea, rambursarea sau schimbarea premiului in nicio situatie. Voucherul nu se poate cumula cu alte oferte promotionale.

5.6. Castigatorul isi pierde dreptul de a primi premiul daca ofera informatii false, daca nu a completat integral datele de pe talon, daca nu respecta prezentul regulament sau daca exista dovada unei tentative de frauda. 

CAPITOLUL 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1. Castigatorul va suporta impozitul aferent veniturilor din premii in conformitate cu prevederile art. 109 si art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Calculul, retinerea si plata impozitului din premii cade in sarcina organizatorului.  Impozitul din premii retinut de la fiecare beneficiar in parte se va calcula prin aplicarea unui procent de 10% asupra diferentei dintre  valoarea premiului si  suma neimpozabila in valoare de 600 lei.

6.2. Castigatorul va beneficia de articolele precizate la art. 5.4. cu conditia platii in numerar sau card a impozitului din premii.

6.3 Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

6.4. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

CAPITOLUL 7 - LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

CAPITOLUL 8 - RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate, a Organizatorului sau funcționarea corecta a Concursului. 

CAPITOLUL 9 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Pentru a proteja confidentialitea participantilor, Organiztorul se angajeaza sa respecte Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date. 

In orice moment participantii pot sa-si exerseze drepturile conferite de Regulamentul general privind protecţia datelor, printre care dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la restrictionarea prelucrarii. Se poate opta pentru stergerea sau actualizarea datele personale printr-un e-mail la adresa info@viggo-tailoring.com. 

CAPITOLUL 10. INCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul Concurs inceteaza la data enuntata in regulament, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

10.2. Concursul poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea in prealabil, a publicului. 

CAPITOLUL 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.

11.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

VIGGO RETAIL SRL 

Administrator

Ionut Marin

 Castigatorul concursului “Tinuta ta de mire Viggo” 24-26.03.2023 este Gabriel Rusu.