Regulament concurs Giveaway Catalin Botezatu

Perioada Concursului: 15-20 decembrie 2023

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului

“ Giveaway Catalin Botezatu – Decembrie 2023„

initiat de SC Viggo Retail SRL, si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului “ Giveaway Catalin Botezatu – Decembrie 2023” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este SC Viggo Retail SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd-ul. Lascar Catargiu nr.2, camera 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/12248/2015, avand Cod Unic de Inregistrare RO35097861, reprezentata prin Dl. IONUT MARIN in calitate de administrator (denumit in continuare „Organizatorul” )

Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar modificarile vor fi anuntate publicului

  1.  Pentru aducerea la cunostinta a publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe www.viggo-tailoring.com

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/catalinbotezatu1/ in perioada 15-20 decembrie 2023

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1     Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorii premiilor sunt lipsiti de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de  20 decembrie 2023, acestia sunt indreptatiti sa intre in posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna in numele castigatorilor procesele verbale de predare primire a lor, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca Viggo Tailoring, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) Sa urmareasca contul de Instagram @viggotailoring
  2. b) Sa posteze un comentariu prin care sa mentioneze prin tag trei persoane al caror stil vestimentar il admira

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

 5.1       Premiul oferit de Organizator consta intr-un sacou smoking albastru royal din catifea si un pantalon de ceremonie, iar valoarea totala a acestuia este de maxim 3398 lei tva inclus.

  • Premiul nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii.

5.2 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri  suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.3       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.4       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5  Castigatorul premiului va fi anuntat prin Later Edit la postarea dedicata concursului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/catalinbotezatu1/  in maximum 2 (zece) zile lucratoare de la tragerea la sorti, prin adaugarea informatiei in cadrul textului postarii initiale de Concurs.

5.6       Castigatorul va trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram @viggotailoring, pentru a primi detalii despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul pana la data de 23 decembrie 2023, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa. Daca nici aceasta din urma nu va putea fi contactata de catre Organizator si nici nu va contacta Organizatorul pana la data de 24 decembrie 2023, Organizatorul nu va mai oferi premiul.

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 21 decembrie 2022, prin intermediul platformei random.org

 6.2 In cadrul tragerii la sorti, pe langa potentialul castigator extras, se va trage la sorti si un participant cu titlu de rezerva.

 CAPITOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2       Organizatorul nu este raspunzator de altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 9 – RESPONSABILITATE

 9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. a)          Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina Instagram https://www.instagram.com/catalinbotezatu1/ sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
  2. b)          Premiul nu va fi inmanat castigatorului in cazul unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
  3. d)         Responsabilitatea endorserului campaniei, Catalin Botezatu, e limitata la publicarea Concursului pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/catalinbotezatu1/, fara a avea insa responsabilitati in organizarea Concursului.

              CAPITOLUL 10 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 10.1      Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.2       Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata  necesara organizarii si desfasurarii Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa info@viggo-tailoring.com